nzútù / bànzútù, (nítù / bànítù)
body / bodies - corps

Munukutuba English français
(mù)káándà yà nzútù/nítù skin la peau
nsúkì hair les cheveux
(bu)tongo, (bu)tonzu brain le cerveau
yíntù head la tête
mbúúnzù forehead le front
búsù, lúsè face le visage
mùkíkà / mìkíkà eyebrow(s) sourcil(s)
ndábù / bàndábù eyelash(es) cil(s)
nkíkà yà díísù
bànkíkà yà méésò
eyelid(s) paupière(s)
díísù / méésò eye(s) l'œil / les yeux
mázà yà méésò tear(s) larme(s)
mbóómbò
yínwà yà mbóómbò
nose
nostril
le nez
la narine
màtóósì mustache la moustache
màndéfò beard la barbe
dìtámà / màtámà,
dìbúúndì / màbúúndì
cheek(s) joue(s)
dìkútù / màkútù ear(s) oreille(s)
ndíngà voice la voix
lùdímì tongue la langue
bìkóbà lips les lèvres
yínwà mouth la bouche
díínù / méénò tooth / teeth dent(s)
kìbáángà jaw la mâchoire
kìyédò, kìbófò chin le menton
lákà, nkííngù neck le cou
dìkósì nape la nuque
kìkòòngólò throat la gorge
ntúlù chest la poitrine
dìbéénè / màbéénè breast(s) sein(s)
ntímà / bàtímà heart(s) cœur(s)
tídì / màtídì vein(s) veine(s)
mééngà blood le sang
dìfúlù / màfúlù lung(s) poumon(s)
pémà breath le souffle
mùkúmbà navel le nombril
kìvúmù / bìvúmù belly / bellies ventre(s)
kìfúúndù stomach l'estomac
mùdyà / mìdyà intestine(s) intestin(s)
dìláángà / màláángà liver(s) foie(s)
kìfyò / bìfyò kidney(s) rein(s)
kìzyéénínà / bìzyéénínà bladder(s) vessie(s)
dìdúngù / màdúngù testicle(s) testicule(s)
lùsílà / bàsílà nerve(s) nerf(s)
mwáánzì / myáánzì muscle(s) "
mukwà / mikwà,
kìhísì / mìhísì,
mùvésì / mìvésì
bone(s) l'os / les os
mbòngólò / bàmbòngólò skeleton(s) squelette(s)
(mà)nímà back le dos
lùbáánzì / bàmbáánzì,
mpátì / bàmpátì
rib(s) côte(s)
lùkétò hip, waist la hanche, taille
dìhéémbò / màhéémbò shoulder(s) épaule(s)
dìbókò / màbókò arm(s)
hand(s)
bras
main(s)
dìkótò elbow le coude
kìnkènzèngélè yà dìbókò wrist le poignet
nkómì fist le poing
máámà yà mìsápì thumb le pouce
mùsápì / mìsápì,
mùléémbò / mìléémbò
finger(s) doigt(s)
dìnzákà / mànzákà fingernail(s), nail(s) ongle(s)
dìtákù / màtákù buttock(s) fesse(s)
dìbúúndà / màbúúndà,
kítò / bítò
thigh(s) cuisse(s)
dìkúlù / màkúlù leg(s)
foot / feet
jambe(s)
pied(s)
mùtáángà / mìtáángà calf / calves mollet(s)
dìkótò / màkótò,
dìkùngúlù / màkùngúlù,
bòngólò / màbòngólò,
kìnkésò / bìnkésò
knee(s) genou(x)
kìsòngínì / bìsòngínì ankle(s) cheville(s)
kìkóbì / bìkóbì heel(s) talon(s)
lùtáámbì sole of the foot la plante du pied
mùsápì/mùléémbò yà dìkúlù,
mìsápì/mìléémbò yà màkúlù
toe(s) orteil(s)


ndyààkúnù - medicine - la médecine

Munukutuba English français
màvíímpì, kìkòlélà health la santé
bùbéélò, kìmbéévò,
yélà
illness, sickness,
disease
la maladie
lùpìtáálù,
kìbùkúlù
hospital l'hôpital
dòkòtólò medical doctor, physician le médecin, "docteur"
ngáángà medicine man le guérisseur
budokotolo, kilongo, nkisi medication les médicaments