dibundu - fruit

Munukutuba English français
dìláálà / màláálà orange(s) "
dìndòlínà mandarin la mandarine
dìlàláánzì / màlàláánzì grapefruit(s) pamplemousse(s)
dìlìmánù lemon le citron
dìbúndù berries les baies
mpútò grape(s) le raisin
mùngéngè / mìngéngè fig(s) figue(s)
ngúbà peanuts les cacahuètes
ngásì palm nuts les noix de palme
coconut la noix de coco
dìfúbù / màfúbù,
kintù / bintù
pineapple(s) ananas
dìnkóndì / mànkóndì banana(s) banane(s)
mángà / màmángà mango(es) mangue(s)
mfùlútà guava la goyave
dìlólò papaya la papaye