question

Munukutuba English français
Nánì ? Who? Qui ? Quel ?
muntu mosi ve nobody personne
kima mosi ve nothing rien
Yínkì ? What? Quoi ? Que ?
Yíkwà ? How much/many? Combien ?
mííngì (mííngì) a lot beaucoup
fyóótì
fyóótì fyóótì
a little
very little
peu
très peu
Wápì ? Where? Où ?
Wápì ntáángù ? When? Quand ?
Sámù nà yínkì ? Why? Pourquoi ?