kúzwà - to have - avoir

Munukutuba English français
mù kè yà kúzwà I have j'ai
ngé kè yà kúzwà you have tu as
yáándì kè yà kúzwà he/she has il/elle a
bétò kè yà kúzwà we have nous avons
bénò kè yà kúzwà you have vous avez
bááwù kè yà kúzwà they have ils/elles ont